Twój koszyk:
Wartość produktów: 0

Z powodu urlopu w dniach od 15 do 26 lipca 2024 Salon Optyczny i Gabinet Okulistyczny będą nieczynne

Zaloguj się Zamówienia telefoniczne: 530 225 066
Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego OKOsklep.pl

(obowiązuje od 12.02.2023)


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny w domenie okosklep.pl, prowadzony jest przez Salon Optyczny Rutkowscy z siedzibą w Łodzi , przy ul. Jurczyńskiego 32, 92-306 Łódź wpisany do CEiDG posiada nr NIP: 728-282-67-88, REGON: 369354031.
 2. Dane kontaktowe sklepu:
  OKOsklep.pl
  Ul. Jurczyńskiego 32
  92-306 Łódź
 3. Adres poczty elektronicznej: biuro@okosklep.pl 
 4. Numer telefonu do sklepu: +48 672 5401 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 5. Regulamin sklepu internetowego OKOsklep.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej okosklep.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;
  2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);
  3. OKOsklep.pl– nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej okosklep.pl prowadzonego przez Salon Optyczny Rutkowscy;
  4. Sprzedawca – Salon Optyczny Rutkowscy

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego OKOsklep.pl

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego OKOsklep.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego OKOsklep.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej OKOsklep.ploraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego OKOsklep.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego OKOsklep.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego OKOsklep.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w OKOsklep.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na okosklep.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z OKOsklep.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: biuro@okosklep.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których OKOsklep.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 4. W celu dokonania rejestracji w OKOsklep.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: nazwy użytkownika, hasła, adresu e-mail oraz danych adresowych. Z chwilą dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego OKOsklep.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego OKOsklep.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu okosklep.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@okosklep.pl , telefonicznie pod numerem telefonu: 42 672 5401 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez OKOsklep.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w OKOsklep.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z okosklep.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej okosklep.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronie internetowej okosklep.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej okosklep.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT, według wyboru Klienta w trakcie składania zamówienia. Paragon lub Faktura VAT są dostarczane łącznie z towarem. Na życzenie Klienta faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w OKOsklep.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.
 5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez OKOsklep.pl ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:
  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w wybranej placówce Poczty Polskiej.
   W wybranych przypadkach OKOsklep.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  2. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym OKOsklep.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez tpay.com – której właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437.
  4. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez tpay.com. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu OKOsklep.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie OKOsklep.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od OKOsklep.pl automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez OKOsklep.pl dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a OKOsklep.pl, OKOsklep.pl potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a OKOsklep.pl dotycząca zakupu danego produktu w OKOsklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w OKOsklep.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z OKOsklep.pl firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem OKOsklep.pl są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów siedzibie OKOsklep.pl.
 3. Klient ponosi koszty dostawy widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Czas dostawy produktów to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 5. O szczegółowych terminach realizacji dostaw klient jest informowany w potwierdzeniu zamówienia.
 6. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu OKOsklep.pl informuje drogą elektroniczną. Towar należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie zostanie skorygowane w przypadku nie odebrania towaru w wyznaczonym terminie.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 1. Wszystkie produkty dostępne w OKOsklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. OKOsklep.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. OKOsklep.pl ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:
  1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@okosklep.pl
  2. pisemnie na adres OKOsklep.pl podany w § 1 ust 2. Regulaminu
  3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji OKOsklep.pl zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  6. Jeżeli reklamacja nie dotyczy wyrobu medycznego i nie wymaga ekspertyzy producenta, wtedy OKOsklep.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni OKOsklep.pl nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
  7. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt OKOsklep.pl.
  8. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że OKOsklep.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez OKOsklep.pl albo OKOsklep.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dostarczanej z produktem.
 3. W przypadku wyrobów medycznych na opakowaniu podawany jest przez producenta termin przydatności do użytkowania.
 4. W przypadku reklamacji wyrobów medycznych są one przekazywane do producenta w celu dokonania ekspertyzy.
 5. Reklamacja dotycząca soczewek kontaktowych może być uwzględniona tylko w przypadku, gdy zwrócone soczewki będą nadawały się do ekspertyzy. Warunkiem przyjęcia soczewek do ekspertyzy jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem (zanurzenie w płynie pielęgnacyjnym), dołączenie oryginalnego opakowania (blister) całość należy umieścić w opakowaniu gwarantującym brak uszkodzeń mechanicznych w trakcie przesyłki.
 6. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez OKOsklep.pl do producenta i na podstawie wykonanej przez niego ekspertyzy ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania soczewek do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji soczewki mogą być przesłane do Klienta tylko na jego koszt (po wcześniejszym przelewie na konto) lub odebrane w siedzibie firmy OKOsklep.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 8. OKOsklep.pl nie odbiera korespondencji "Za pobraniem".

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy OKOsklep.pl zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). OKOsklep.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności OKOsklep.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. OKOsklep.pl ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klienci mogą przeglądać okosklep.pl oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym OKOsklep.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez OKOsklep.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym OKOsklep.pl.
 4. OKOsklep.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym OKOsklep.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez OKOsklep.pl reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OKOsklep.pl w ramach okosklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy OKOsklep.pl, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OKOsklep.pl.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 12 Postanowienia Końcowe

 1. OKOsklep.pl ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.okosklep.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w OKOsklep.pl nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.
 2. OKOsklep.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach okosklep.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OKOsklep.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w tomtonix.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 3. OKOsklep.pl powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail biuro@okosklep.pl .
  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 4. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
 5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 lutego 2023 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 12 lutego 2023 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

 1. OKOsklep.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. OKOsklep.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności OKOsklep.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. OKOsklep.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem okosklep.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w OKOsklep.pl jest Salon Optyczny Rutkowscy z siedzibą w Łodzi , przy ul. Jurczyńskiego 32, 92-306 Łódź wpisany do CEiDG posiada nr NIP: 728-282-67-88, REGON: 369354031.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością okosklep.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach okosklep.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.
 5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego OKOsklep.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w okosklep.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej oferty handlowe.
 8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych emailem lub telefonicznie.
 9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, OKOsklep.pl może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy OKOsklep.pl może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 10. W przypadku uzyskania przez OKOsklep.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z okosklep.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, OKOsklep.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 11. OKOsklep.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy OKOsklep.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez OKOsklep.pl innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 12. OKOsklep.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe Klient może samodzielnie edytować i usuwać. OKOsklep.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 13. OKOsklep.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 14. OKOsklep.pl stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z okosklep.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z okosklep.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 3. Informacje na temat zwrotów można uzyskać poprzez kontakt pod numerem telefonu 42 672 5401.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:

OKOsklep.pl

ul. Jurczyńskiego 32

92-306 Łódź

biuro@okosklep.pl 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,

numer zamówienia ………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to………………………………………….,

data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej